Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN WAANDERS UITGEVERS

Artikel 1 - Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Waanders Uitgevers goederen (uitgaven) en/of dienst aan afnemers levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 De levering van goederen en diensten, voor zover vallend onder definitie hiervan, geschieden onder toepassing van de Wet op de Vaste Boekenprijs (aangenomen door de Eerste Kamer d.d. 12-10-2004) en de hierop betrekking hebbende Algemene Maatregel van Bestuur. Wijzigingen in de Wet op de Vaste Boekenprijs en Algemene Maatregel van Bestuur zullen door beide partijen worden gevolgd. Het Commissariaat voor de Media ziet toe op de handhaving van de Wet.

1.3 Uitgaven die vallen onder de werking van Wet op de Vaste Boekenprijs worden door Waanders Uitgevers bekend gemaakt bij het Commissariaat voor de Media.

1.4 De bepalingen in de Wet en bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur hebben met name betrekking op de handhaving van door de uitgever vastgestelde particuliere verkoopprijs. De volledige tekst van de Wet is te raadplegen via www.vastboekenprijs.nl.

1.5 Eventuele inkoop of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Waanders Uitgevers uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig geacht zullen worden dan wel anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2 - Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

2.2 Bij overschrijving van de betalingstermijn is de afnemer vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is vanaf die dag een vertragingsrente, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

2.3 Indien afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden in welk gebal de afnemer naast de alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en van de eventuele gerechtelijke kosten.

2.4 Indien de kredietwaardigheid van de afnemer daartoe aanleiding geeft, kan Waanders Uitgevers zekerheid verlangen en bij gebreke mag zij de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

Artikel 3 - Eigendomsvoorbehoud

3.1 Alle door Waanders Uitgevers geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de koper c.q. afnemer aan alle verplichtingen tegenover Waanders Uitgevers onverschillig uit welke rechtsverhouding deze zijn voorgekomen, heeft voldaan.

3.2 De betrokken goederen mogen niet aan derden in eigendom tot zekerheid worden overgedragen en of verpand. Indien naar het oordeel van Waanders Uitgevers de mogelijkheid bestaat dat afnemer de verplichtingen jegens haar niet dan wel niet geheel zal nakomen is zij gerechtigd afgifte van de goederen te vorderen, waartegen afnemer zich niet kan verzetten. Onverminderd het hierboven in dit artikel bepaalde, worden de nog bij koper c.q. afnemer aanwezig zijnde goederen, die door Waanders Uitgevers zijn geleverd, geacht onbetaald te zijn gebleven.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

4.1 Waanders Uitgevers is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering. Elke aansprakelijkheid van Waanders Uitgevers voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 - Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Waanders Uitgevers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of ander in het handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Waanders Uitgevers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien het redelijkerwijze niet mogelijk is, ten gevolge van buiten haar toedoen ontstane veranderingen in en bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

Artikel 6 - Reclames

6.1 Reclames moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons aangemeld worden, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

Artikel 7 - Retouren

7.1 Goederen worden alleen retour genomen wanneer zij zich in onberispelijke staan bevinden en nadat vooraf schriftelijke toestemming tot retourzending geleverd is. Goederen worden alleen retour genomen binnen 14 dagen na ontvangst.

7.2 Creditering uit retouren geschiedt met leveringskorting 5% verwerkingskosten op de particuliere prijs, inclusief B.T.W.

Artikel 8 - Verzending

8.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering aan huis c.q. bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.

8.2 De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij.

8.3 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde c.q. verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon of op de vervoersdocumenten te vermelden.

Artikel 9 - Geschillen

9.1 Op alle door en of in naam van Waanders Uitgevers gesloten overeenkomsten en steeds als deze voorwaarden van toepassingen zijn, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan, zullen uitsluiting van iedere rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Zwolle, behoudens het recht van hoger beroep en cassatie.

Copyright Uitgeverij Waanders & de Kunst | Powered by Lightspeed